ejcc csc csc
Sheet A

k2 k2
Next game “Ledoborci Juniors“ v “Liboc 2“ (MČR 2018/19 – Pohár ČSC junioři 2018 - Junioři A) 19.1.2019 from 8:20 hour.
Sheet B

k2
Next game “Dion DJ“ v “Zbraslav Sobi“ (MČR 2018/19 – Pohár ČSC junioři 2018 - Junioři B) 19.1.2019 from 8:20 hour.
Sheet C

k2 k2
Next game “Ledoborci NG“ v “Dion HJ“ (MČR 2018/19 – Pohár ČSC junioři 2018 - Junioři C) 19.1.2019 from 8:20 hour.
Sheet D

k2 k2
Next game “Ledolamky“ v “PLC 2“ (MČR 2018/19 – Pohár ČSC junioři 2018 - Junioři D) 19.1.2019 from 8:20 hour.